لوری ته دم سفید pseudeos fuscata

طولش 25 سانتیمتر بوده و در اکثر نقاط کینه جدید،به استثنای منطق کوهستانی زیست مینمایند. رنگ اصلی بدنش قهوه ای زیتونی بوده،روی گردنش نواری زرد-پرتقالی و روی سینه اش نیز نوار دومی به همان رنگ و اغلب کمی تیره تر ملاحظه میشوند.شکم و رانهایش قرمز و انتهای پشت و ته دمش زرد سفید است. بالهایش زیتونی تیره و منقارش پرتقالی قرمز و حلقه های چشمش قهوهای قرمز میباشد.نرها قدری درشت تر بوده و سرشان نیز بزرگتر است، در غیر اینصورت اختلاف دیگری بین نر و ماده ملاحظه نمیشود.انان دو تخم میگذارند و جوجه ها پس از 24 روز سر از تخم در اورده و تا 10 هفته در لانه به سر میبرند.
لوری قرمز eos bornea

طولش 30 سانتیمتر بوده و در جزایر ملوک نظیر امبونیا،ساپاروا،بورو،کرام وجزایرواتوبلا زیست مینمایند.رنگ اصلی بدنش قرمز درخشان است.پرهای پوششی پشت وزیر دمش ابی،شاه پرهایش سیاه،منقارش پرتقالی تا زرد،رنگ پوست بینی و پاهایش خاکستری و رنگ حلقه چشمش قهوه ای است.تفکیک نر از ماده بسیار دشوار بوده و تنها با ملاحظه حالات انها میتوان مبادرت به تشخیص یک زوج از یک دیگر نمود. مناسب ترین لانه سوراخ های درختان است . انان 2تخم میگذارند و تخمها پس از گذشت 26 روز به جوجه تبدیل میشوند.جوجه ها پس از 9 تا 10 هفته لانه را ترک میکنند.
لوری نیزه ای psitteuteles goldiei

طولش 19 سانتیمتر بوده ودر گینه جدید زیست میکنند.پیشانی و صورتش قرمز، گردن و طرفین سرش ابی با رگه های قرمز، پشتش سبز تیره و سینه وشکمش سبز روشن همراه پرهای تیره ای است منقارش سیاه و حلقه چشمش قهوه ای تیره میباشد. لوری نیزه ای طوطی کوچکی است که زبان کوچک معینی داشته ، نگهداریش نسبتا اسان و تکثیرش در سالهای گذشته با موفقیت همراه بود است.انان 2 تخم میگذارند و جوجه ها پس از 23 روز سراز از تخم در می ورند. جوجه ها 9 هفته بغد لانه را ترک میکنند.رنگ امیزی سر جوچه ها قهوه ای تا قرمز مایل به قهوه ای است