تبلیغات
قناری - جفت کردن طوطی

پس از آنکه جنسیت طوطی مشخص گردید اولین گام در جهت جفت کردن آنان انجام

گرفته است . در صورتیکه طوطی ها جوان باشند خو دادن آنان به یکدیگر کار مشکلی

 نخواهد بود .

اما نمیتوان مطمئن بود که جفت مذبور مبادرت به جوجه دار شدن نمایند . طوطی های

مسن تر همواره با یکدیگر کنار نیامده و احتمال دارد که جفت تحمیلی را رد کنند . تجربه

نشان میدهد که طوطی ها از این نظر بسته به نوعشان عکس العملی متفاوت دارند .

جفت کردن طوطی های بزرگ باید با احتیاط و با مراقبت شدید نگهدارنده صورت پذیرد .

این عمل در برخی مواقع به خوبی عملی شده ، اما در مواقعی دیگر میتواند با زد و خورد

 شدید همراه باشد . لذا توصیه میشود که جفت ناآشنا نخست در دو قفس جداگانه با

یکدیگر خو داده شوند . حتی در صورتیکه در ابتدا همه چیز مطابق میل نگهدارنده است ،

با وجود این باید رفتار طوطی ها را در آغاز همجواری به خوبی زیر نظر داشت . تجربیات

نشان میدهد که مثلا در میان کاکادوها و خصوصا طوطی های اصیل پس از چند هفته

همجواری ناگهان زد و خوردهای خونین بروز کرده است .
قناری

اطلاعاتی در مورد همه ی پرنده های خانگی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید